Kompetencje kluczowe

KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym               i prywatnym. Posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, nabytych m.in.         w procesie edukacji, pomaga w samorealizacji, rozwoju osobistym i społecznym, sprzyja integracji, ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie.

                     Kompetencja kluczowa realizowana w roku szkolnym 2018/2019

                                     „UMIEJĘTNOŚC UCZENIA SIĘ”

Kompetencja ta obejmuje zdolność wytrwałego i świadomego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się poprzez zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie możliwości rozwoju i korzystanie ze wskazówek. Kluczową rolę w rozwijaniu tej kompetencji odgrywają motywacja, wiara we własne możliwości i otwartość na zmiany.

Kompetencja ta będzie realizowana poprzez:

– przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących stylów uczenia się, metod i technik koncentracji i zapamiętywania, umiejętności samooceny, pracy zespołowej i indywidualnej, organizacji własnego procesu uczenia się;

– realizację ciekawych lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej;

– organizację akademii i imprez szkolnych według autorskich scenariuszy;

– pracę metodą projektu;

– udział uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych;

– ukazanie uczniom ich mocnych stron jako kierunku przyszłego rozwoju;

-kształtowanie właściwych postaw, w tym współpracy w grupie, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód.