O nas

   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 wraz z Przedszkolem Miejskim nr 31

stanowi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7.

 

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:
nauczy się uczyć;
zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia;
opanuje umiejętności korzystania z informacji (w tym komputera i Internetu);
pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział, jak zaplanować dalszą edukację na miarę posiadanych możliwości;
pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;
nauczy się społecznie akceptowalnych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi ludźmi;
stanie się odpowiedzialnym za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego;
zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz duchu tolerancji i poszanowania ludzi.
Realizacji powyższych celów sprzyja klimat społeczny, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania, wyposażenie szkoły, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, kontakty z zagranicą.
  WIZJA NASZEJ SZKOŁY
Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczniowie i nauczyciele chętnie biorą udział w procesie nauczania – uczenia się. Osiągamy to stosując metody i techniki przyśpieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć i rozwinąć swoje zdolności.
  NASI ABSOLWENCI
umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność;
są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia;
umieją korzystać ze źródeł informacji;
przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki;
znają swoje słabe i mocne strony;
stosują otwartą komunikację;
umieją nawiązać pozytywne relacje z innymi;
znają podstawowe normy współżycia społecznego;
umieją oceniać i wartościować zachowania własne i innych;
umieją współpracować z innymi;
dbają o zdrowie własne i innych;
dbają o środowisko naturalne;
są dumni ze swojego pochodzenia.
Szkoła bardzo dobrze współpracuje z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki. Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.  szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości, co sprzyja temu, ze zgłasza się do niej wystarczająca liczba dzieci. Szkoła prowadzi integrację dzieci niepełnosprawnych, zapewniając im możliwości rozwoju na miarę ich zdolności. Placówka aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska wspomagając je w rozwiązywaniu lokalnych problemów, nawiązując kontakty z instytucjami samorządowymi.
  OFERUJEMY
ciekawe programy nauczania
zajęcia świetlicowe
otwartych, przyjaznych, kompetentnych pedagogów
świetnie prosperującą stołówkę
dodatkową naukę języków
atrakcyjne zajęcia kółek
pomoc w odrabianiu zadań domowych
bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię
sala komputerowa
i wiele innych atrakcji