Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp10gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do sp10gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-03

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp10gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Burzyńska, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsp7.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 88 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp10gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp10gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

budynek SP10 przy ul. Ligonia 36

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z sekretariatem ZSP7 tel. 32 231 88 61, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eu. W budynku funkcjonuje obszar kontroli przy wejściu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Sekretariat jest ulokowany na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie, tel. 32 231 88 61, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eu
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły po uzgodnieniu z sekretariatem, tel. 32 231 88 61, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eul.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły po uzgodnieniu z sekretariatem, tel. 32 231 88 61, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uzgodnieniu z sekretariatem, gdy dotyczy to terminów w trakcie roku szkolnego i obecności uczniów. Tel. 32 231 88 61, email:sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

ZSP7 – budynek PM31  przy ul. Mickiewicza 65

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika przedszkola. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 32 231 18 94, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eu. W budynku funkcjonuje obszar kontroli przy wejściu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Biuro pracownika adm.  jest ulokowane na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika przedszkola, po uprzednim umówieniu się, tel. 32 231 18 94, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika przedszkola po uzgodnieniu z placówką, tel. 32 231 18 94, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły po uzgodnieniu z placówką, tel. 32 231 18 94, email: sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uzgodnieniu z placówką, gdy dotyczy to terminów w trakcie pobytu i zajęć dzieci. Tel. 32 231 18 94, email:sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.