Regulamin Punktowej Oceny Zachowania Klas

1. Każda klasa otrzymuje na początku semestru 100 punktów.
2. Punkty za zachowanie odnotowuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły w tabeli na dany miesiąc zgodnie z punktacją tabeli wzorcowej i potwierdza swoim podpisem.
3. Przewodniczący klasy (lub jego zastępca) jest zobowiązany dostarczyć tabelę miesięczną opiekunowi samorządu na ostatnim zebraniu Samorządu Uczniowskiego w danym miesiącu.
4. Punkty za:
– dbałość o wygląd sali (klasa otrzymuje punkty za wystrój sali, którą się opiekuje i czystość sali, w której się znajduje podczas wizyty przedstawicieli samorządu),
– dyżury na korytarzu,
– brak obuwia zmiennego, przyznają opiekunowie samorządu szkolnego w oparciu o zeszyty dyżurów i comiesięczną kontrolę klas.
5. Na początku każdego miesiąca Samorząd Uczniowski uzupełniać będzie tabelę wyników klas.
6. Klasa, która zbierze najwięcej punktów w ciągu semestru zostanie nagrodzona. O rodzaju nagrody zadecyduje dyrektor szkoły.
7. Klasa, która uzbiera najmniej punktów, będzie zobowiązana do pracy na rzecz szkoły.