INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami organ prowadzący szkołę zawarł z Podmiotem Leczniczym Bistom s.c. porozumienie w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.
W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:
1.Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej
2.Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne
3.Leczenie Stomatologiczne

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole, Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane będą przynajmniej raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni
Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).
Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradniach Stomatologicznych Bistom s.c. Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy, aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Poradniach Stomatologicznych (adresy i nr telefonów poniżej).

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone.

GWRANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE W
RAMACH UMOWY Z NFZ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI
1.Ocenę stanu uzębienia
2.Ocena stanu tkanek przyzębia.
3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.
4.Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa

GWRANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE W RAMACH UMOWY
NFZ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 6. znieczulenie do zabiegów;
 7. usunięcie zębów;
 8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych – raz do ukończenia 14 roku życia)
 11. impregnacja zębiny zębów mlecznych
 12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 13. leczenie chorób przyzębia
 14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych,
świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych
stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dostępne są
w załącznikach.


Adresy Poradni Stomatologicznych
Poradnia Stomatologiczna nr 3
44-194 Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2D
Tel. 607311367
Poradnia Stomatologiczna nr 1
44-100 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50
Tel.791883229
Poradnia Stomatologiczna nr 4
44-100 Gliwice ul. Czajki 1
Tel.723331100

Wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych
Wykaz świadczeń profilaktycznych
Wykaz materiałów stomatologicznych
Brak zgody na opiekę stomatologiczną